บ.ฮั้วฟงฯ มอบเงินบริจาคและของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย


June 04, 2021 | Type: csr


          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น
ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าชีวิตทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
          ทั้งนี้ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) จะขอดำเนินกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อๆไป