ข่าวสาร

News & Activities

...
22 Nov 2021

กิจกรรมการแข่งขัน "QCC ACTIVITY 24TH FINAL"

...
02 Aug 2021

>>วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.15 น.

...
27 Jul 2021

>>เพื่อให้พนักงานอุ่นใจในการทำงานและสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมร่วมกัน โดยที่พนักงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

CSR

...
13 Oct 2021

>> เพื่อนำไปใช้ในส่วนงานราชการสำหรับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ การให้บริการประชาชน

...
13 Jul 2021

>>เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯทุกท่าน ด้วยจำนวนเงิน 150,000 บาท

...
13 Jul 2021

>>เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทย์ ไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covic-19

...
04 Jun 2021

>>โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น