บ.ฮั้วฟงฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกๆคนได้รับวัคซีนโควิด-19


July 27, 2021 | Type: news


          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรง บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) จึงได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก และได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกอย่าง "ชิโนฟาร์ม" ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้เพียงพอกับพนักงานมากกว่า 2,000 คน ได้มีภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ เพื่อความอุ่นใจขณะปฏิบัติงาน  โดยทุกๆค่าใช้จ่ายนั้นทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

          ทั้งนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ครบทุกคนแล้ว ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับการร่วมมือในการฉีดวัคซีนครั้งนี้จาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ , โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบางประกอก 8 และเพื่อความไม่ประมาท ทางบริษัทฯขอความร่วมมือให้พนักงานยังคงต้องดูแลตัวเองทั้งที่ทำงานและที่บ้านอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ เพื่อที่เราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน