กิจกรรมการแข่งขัน "QCC ACTIVITY 24TH FINAL"


November 22, 2021 | Type: news


     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน "QCC ACTIVITY 24TH FINAL"  เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงาน และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในการแข่งขัน แต่ละทีมจะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ และแนวคิดในการจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น 

โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
ส่วนงานภายในสำนักงาน (Office)
รางวัลที่ 1 : Team "Power Quality" / Position : QA Plant2
รางวัลที่ 2 : Team "The Sun Power" / Position : Technic Plant2
รางวัลที่ 3 : Team "Tube ฅนสร้างยาง"  / Position : Technic Plant1
รางวัลชมเชย : Team "Galaxy" / Position : Presidential Office
รางวัลชมเชย : Team "laboratory" / Position : Laboratory

ส่วนงานการผลิต (Production)
รางวัลที่ 1 : Team "QC BC Plant2" / Position : QC BC Plant2
รางวัลที่ 2 : Team "Modern Plant2" / Position : Curing MC Plant2
รางวัลที่ 3 : Team "One Power" / Position : QC MC Plant2
รางวัลที่ชมเชย : Team "ก้าวไกล" / Position : BC Tire Plant2
รางวัลที่ชมเชย : Team "Power material Plant2" / Position : Extruding MC Plant2

อย่างไรทางบริษัทหวังว่า การแข่งขันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น