ผู้ลงทุน

ข้อมูลหลักทรัพย์

กราฟภาพรวมตลาด

ราคาหลักทรัพย์

ประกาศ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ในวันพุทธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

 

ณ. Bangpoo Golf & Sports 191 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เราดีใจมากที่จะได้พบกับคุณอีก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกครั้ง

เราตื่นเต้นและรอคอยเวลาดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกัน

 

แบบ 56-1 ONE REPORT / รายงานประจำปี 2565 (คลิก)

หากประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ สามารถดูข้อมูลได้ที่ (คลิก)

ดาวน์โหลด .... (Books A, B and C)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการส่งคำถามก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ : athisit@duro.co.th

 

ภาพรวมองค์กร

ชื่อบริษัท            :    บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ            :    HFT 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ    :     ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 
                                             รถขนส่งขนาดเล็กต่างๆ และรถจักรยาน

ทุนจดทะเบียน     :    658,434,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว
                             ทั้งหมด  658, 434,300 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่   :  เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา 
                                อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 

โรงงานแห่งที่ 2          :     เลขที่ 865 /1 หมู่ 4 ซอย 11B นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา 
                                    อ.เมืองสมุทรปราการ   จ.สมุทรปราการ 10280  

เลขทะเบียนบริษัท    :     0107545000152

โทรศัพท์            :    0-2709-6580-8

โทรสาร            :     0-2709-6589, 0-2324-0483

อีเมล์            :     hwafong@duro.co.th

เว็บไซต์            :    www.duro.co.th