ข่าวสาร

News & Activities

CSR

...
13 Jul 2021

>>เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯทุกท่าน ด้วยจำนวนเงิน 150,000 บาท

...
13 Jul 2021

>>เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทย์ ไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covic-19

...
04 Jun 2021

>>โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น